YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 18 sách GK Hóa lớp 12

Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ lệ 2 : 1.

Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

\(\begin{matrix} A. \ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \end{matrix}\)                     \(\begin{matrix} B. \ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{31}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \end{matrix}\)

 

\(\begin{matrix} C. \ C_{15}H_{31}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{15}H_{31}COOCH_{2} \end{matrix}\)                    \(\begin{matrix} D. \ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{15}H_{31}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{15}H_{31}COOCH_{2} \end{matrix}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Este có thể có công thức cấu tạo:

\(\begin{matrix} C_{17}H_{35}COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{31}COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{17}H_{35}COOCH_{2} \end{matrix}\)

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 18 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF