YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 23 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Đun nóng 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C có cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp muối natri của hai axit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất lỏng D. Chất D phản ứng với CuO đun nóng cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. Cho 1/10 lượng chất D phản ứng với natri được 33,6 ml H2 (đktc). Tỉ khối hơi của D so với không khí là 2.

a) Xác định công thức cấu tạo của B, C và D.

b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A.

c) Viết phương trình phản ứng của B hoặc C với H(Ni, t0), Br2 và phản ứng tạo thành polime của chúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Hai chất hữu cơ cùng chức tác dụng với NaOH dư tạo ra 2 muối natri của 2 axit no đơn chức kế tiếp và một chất lỏng D. D + CuO → sản phẩm có tráng bạc.

Do đó D là ancol bậc 1: R-CH2OH

B và C là 2 este tạo bới 2 axit no, đơn chức kế tiếp nhau có công thức chung là: \(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n} + 1}COOH\) và ancol D

* Tìm ancol D: dd/kk = 2 ⇒ MD = 29.2 = 58

R' + 14 + 17 = 58 ⇒ R' = 27 (C2H3)

D là C3H5OH:CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic)

* Tìm B, C: Đặt công thức chung cho B và C là \(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n} + 1}COOC_{3}H_{5}\)

Các phương trình phản ứng:

CnH2n+1COOC3H5 + NaOH → CnH2n+1COONa + C3H5OH   (1)

C3H5OH + Na → C3H5ONa + 1/2 H2    (2)

\(n_{H_{2}} = \frac{0,0336}{22,4} = 0,0015\)

Vậy \(\frac{1}{10}\) số mol D là nC3H5OH = 2.0,0015 = 0,003 mol

Theo (1) số mol este \(C_{\overline{n}}H_{2\overline{n} + 1}COOC_{3}H_{5}\) bằng số mol ancol trong cả lượng D:

\(\\ n_{este} = 10.0,003 = 0,03 \ mol \\ \\ \Rightarrow \overline{M}_{este} = \frac{m}{n} = \frac{3,21}{0,03} = 107 \\ \\ 14\overline{n} + R_{1} + 44 + 41 = 107 \Rightarrow \overline{n} = 1,5\)

Vậy 2 axit kế tiếp là CH3COOH và C2H5COOH, hai este là CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5

Cấu tạo của 2 este:

CH3COOCH2CH=CH2 (M = 100; x mol)

CH3CH2COOCH2CH=CH2 (M = 114; y mol)

Câu b: Tính %(m)

Theo sơ đồ đường chéo ta có:

\(\begin{matrix} Este \ 1 - M = 100 \ \ \ \ \ \ \ 7 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^\setminus \ \ \ \ ^/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 107 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^/ \ \ \ \ ^\setminus \\ Este \ 2 - M = 114 \ \ \ \ \ \ 7 \end{matrix}\)

⇒ Mỗi este = \(\frac{0,03}{2}\) = 0,015 (mol)

%(m) CH3COOC3H5 = (0,015.100:3,21).100% = 46,73 %

%(m) C2H5COOC3H5 = 53,27%

Câu c:

Phương trình phản ứng của một este với H2, Br2 và tạo polime:

CH3COOCH2-CH=CH2 + H2 → CH3COOCH2CH2CH3

CH3COOCH2-CH=CH2 + H2 → CH3COOCH2CH(Br)-CH2Br

nCH3COOCH2-CH=CH2 → (-CH(CH2OCOCH3)-CH2-)n

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON