ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12

Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12

Giải thích tại sao khi cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, nhưng khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.9

 
 

Dầu chuối không tan trong nước vì nó không có khả năng tạo được liên kết hiđro với nước và vì khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên dầu chuối nổi trên mặt nước (hoặc dung dịch kiềm).

Khi đun sôi và khuấy đều đã xảy ra phản ứng xà phòng hoá este :

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + NaOH→ CH3COONa + OHCH2CH2CH(CH3)2

Sản phẩm phản ứng tan được trong nước (hoặc dung dịch kiềm dư) nên tạo thành dung dịch đồng nhất.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 10 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lê Tín

  Hỗn hợp M gồm axit cacbonxylic X và este Y (đều đơn chức và cùng số nguyên tử cacbon). Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sinh ra 18,4 gam hỗn hợp hai muối. Mặt khác, cũng cho m gam M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đung nóng kết thúc phản ứng thu được 32,4 gam Ag. Công thức của X và giá trị của m lần lượt là:

       A. C2H5COOH và 18,5.       B. CH3COOH và 15,0.     C. C2H3COOH và 18,0        D. HCOOH và 11,5.

  Mong mn giúp đỡ mình nha. ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trieu Tien

  mn cho em hỏi câu này vs ạ

  Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

       A. 30,8 gam.                       B. 33.6 gam.                     C. 32,2 gam.                        D. 35,0 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Một hỗn hợp gồm hai este đều đơn chức, có 3 nguyên tố C, H, O. Lấy 0,25 mol hai este này phản ứng với 175ml dung dịch NaOH 2M đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 28,6 gam hai muối hữu cơ. Cho biết khối lượng muối này bằng 1,4655 lần khối lượng muối kia. Phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit là 27,58%. Xác định công thức cấu tạo của hai este.

  A. CH3COOCH=CH2 và HCOOC6H5   

  B. HCOOCH=CH2 và CH3COOC6H5

  C. HCOOCH=CH-CH3 và HCOOC6H5

  D. Kết quả khác

  Mn cho em xin lời giải ạ. ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Helpppppppppp meeeee

  Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  A. CH2=CHCH2COOCH3.

  B. CH3COOCH=CHCH3.

  C. C2H5COOCH=CH2.

  D. CH2=CHCOOC2H5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3  thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

  A. CH3COOCH=CH2

  B. HCOOCH=CH-CH3

  C. HCOOCH2CH=CH2

  D. HCOOC(CH3)=CH2

  Mong mn giúp đỡ cool

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tố Như

  cho 17,6 gam chất X: C4H8O2 + hoàn toàn với 100ml dd chứa NaOH 1,5M và KOH 1M. sau phản ứng cô cạn thu được 20gam chất rắn. CT của X là:

  A. CH3COO-C2H5

  B. C2H5COOCH3

  C. HCOOC3H7

  D. C3H7COOH

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Tố Như

  đotos cháy hoàn toàn 0,1mol este thu được 17,92 lít khí CO2 thì este có thể được tạo ra từ

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tố Như

  A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Khi phân tích A thu dc kết quả : 50% C, 5,56% H, 44,44% O theo khối lượng. Khi thủy phân A bằng dd H2SO4 loãng thu dc 2 sản phẩm đều tham gia pứ tráng bạc. CTCT của A là
  A. HCOO-CH=CH-CH3 
  B.HCOO-CH=CH2 
  C.(HCOO)2C2H4 
  D.CH2=CH-CHO

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Tố Như

  Câu 28.X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2(đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A và b gam muối B (MA< MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là.
  A.0,9 
   B.1,2 
   C.1,0 
   D.1,5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bài toán Este

  bởi Bánh Mì 03/08/2017

  Mn cho em hỏi câu này với ạ

  Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

      A. 118.                              B. 132.                              C. 146.                              D. 136.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Toán este

  bởi Ngoc Nga 31/07/2017

  Lấy m gam một axit hữu cơ đơn chức X cho tác dụng với NaHCO3 dư thấy giải phóng 2,2g khí. Mặt khác, cho m gam X vào C2H5OH lấy dư trong H2SO4  đặc (H = 80%) thì thu được 3,52g este. Giá trị của m là:

       A. 2,4g                          B. 2,96g                        C. 3,0g                          D. 3,7g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Chỉ mình bài này đi các bạn?

  Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X

       A. 22,7%                            B. 15,5%                           C. 25,7%                              D. 13,6%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Thầy/cô giúp em với ạ.

  Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

       A. . 38,76%.                  B. 40,82%.                    C. 34,01%.                    D. 29,25%.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Em có câu hỏi này mong mọi người trả lời giùm ạ. Thanks thanks  nhé.

  Đề là:

  Este X có các đặc điểm sau:

  - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2Ocó số mol bằng nhau;

  - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

  Phát biểu không đúng là:

       A. Chất Y tan vô hạn trong nước.

       B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O

       C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken

       D. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Thầy/ cô cho em hỏi một câu về este ạ. Câu hỏi như này:

  Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

       A. . 10,56                      B. 7,20                          C. 8,88                          D. 6,66

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Các bạn trả lời hộ mình với. Bài này hơi khó.

  Đun nóng 26,5 gam hỗn hợp X chứa một axit không no (có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử) đơn chức, mạch hở và một ancol no đơn chức, mạch hở với H2SO4  đặc làm xúc tác thu được m gam hỗn  hợp Y gồm este, axit và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần dùng 1,65 mol O2, thu được 55 gam CO2. Cho m gam Y tác dụng với 0,2 mol NaOH rồi cô cạn dung dịch được bao nhiêu gam chất rắn khan?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Thầy/ cô cho em hỏi bài này với ạ. Em cảm ơn ạ!

  Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

  A. 4,08.                       B. 6,12.                       C. 8,16.                       D. 2,04.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Mọi người bớt chút thời gian giúp mình nhé! Câu khó nhai đấy. Đề năm rồi, chua cay, mặn đắng...thôi rồi. hic. Cảm ơn mn nha!

  Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng  A. 6.                                   B. 12.                                C. 8.                                     D. 10.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2 , thu được 4,032 lít CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phả ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muốn Y và b mol muối Z (MY > MZ ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a : b là:

       A. 2 : 3                               B. 3 : 2                               C. 2 : 1                                 D. 1 : 5

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Em chào mọi người. Mọi người giúp em giải bài tập hỗn hợp este sau nhé1 Em cảm ơn nhiều ạ.

  Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nhau và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • minh dương

  Anh/chị nào chỉ em bài này với ạ. Em cảm ơn.

  Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit (X) bằng lượng vừa đủ NaOH, thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối. Gía trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Có ai làm bài tập này chưa ạ? Chỉ em với, em cảm ơn.

  Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là:

  A. HCOOH và CH3OH.  

  B. CH3COOH và CH3OH.

  C. HCOOH và C3H7OH.

  D. CH3COOH và C2H5OH.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Các bạn ơi, giúp mình bài này với. Cảm ơn trước nhé!

  Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

  Theo dõi (1) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)