• Câu hỏi:

  Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện từ khi:

  • A. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi Đồng minh vào Đông Dương.
  • B. Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.
  • C. Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi Đồng minh vào Đông Dương.
  • D. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập đến khi Nhật đầu hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC