YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên ( tháng 1/1930) với luận cương chính trị ( tháng 10/1930) của Đảng là:

  • A. Cách mạng Việt Nam trải qua 2 giai đoạn cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • B. Lực lượng tham gia cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.
  • C. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc, phong kiến.
  • D. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc, giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>