AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They exchanged letters for 15 years, but they never _______ met in person.

  • A. truly
  • B. actually
  • C. positively
  • D. genuinely

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  truly (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì là đúng)

  actually (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì đã xảy ra trên thực tế)

  positively (adv): thực sự (nhấn mạnh tính đúng đắn của một tuyên bố, đặc biệt là khi nó gây bất ngờ hoặc trái với những tuyên bố trước đó)

  genuinely (adv): thật (nhấn mạnh cái gì là thật, không phải giả)

  Tạm dịch: Họ đã trao đổi thư từ 15 năm rồi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự gặp nhau.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>