AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “proper” in paragraph 4 is closest in meaning to _______.

  • A. informative
  • B. appropriate
  • C. short and clear
  • D. enthusiastic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu, từ vựng

  Giải thích:

  proper (adj): phù hợp

  informative (adj): giàu thông tin short and clear: ngắn gọn, rõ ràng => proper = appropriate

  appropriate (adj): phù hợp

  enthusiastic (adj): nhiệt tình

  Thông tin: Since it can be dangerous, proper instruction and great care are always necessary when you are scuba diving.

  Tạm dịch: Vì nó có thể nguy hiểm nên bạn phải luôn luôn cần đến sự hướng dẫn phù hợp và chăm sóc kỹ càng khi bạn lặn biển.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA