AMBIENT
 • Câu hỏi:

  If the weather _______ so bad, we would have gone out.

  • A. had been
  • B. weren't
  • C. isn't
  • D. hadn't been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

  Giải thích:

  Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p

  Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề “If” phải được dùng ở dạng phủ định: If + S + hadn’t + V.p.p

  Tạm dịch: Nếu thời tiết không quá tệ, chúng tôi sẽ ra ngoài.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>