AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Do you have any objections _______ this new road scheme?

  • A. for
  • B. with
  • C. at
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích: objection (to something/to doing something) (n): phản đối (việc gì)

  Tạm dịch: Bạn có phản đối gì với quy hoặc đường bộ mới này không?

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>