AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  After graduation, she found ______ with a local travel company in Ninh Binh.

  • A. career
  • B. workplace
  • C. service
  • D. employment

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  career (n): sự nghiệp                                                                        workplace (n): nơi làm việc

  service (n): dịch vụ                                                                           employment (n): việc làm được trả lương

  Tạm dịch: Sau khi tốt nghiệp, cô ấy tìm được việc làm tại một công ty du lịch địa phương ở Ninh Bình.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>