AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _______ New York is not the capital of the USA, it is the home of the United Nations.

  • A. In spite of
  • B. Because
  • C. Although
  • D. Otherwise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  In spite of + N/V.ing = Although + S + V: mặc dù

  Because + S + V: bởi vì

  Otherwise: nếu không

  Tạm dịch: Mặc dù New York không phải là thủ đô của Hoa Kỳ, nhưng nó là nơi đóng trụ sở của Liên Hợp Quốc.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>