AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, the ability of a bony flatfish to move its eyes around is _______.

  • A. average
  • B. excellent
  • C. weak
  • D. variable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Theo đoạn văn, khả năng của một cá thân bẹt xương di chuyển mắt của nó xung quanh _______.

  A. trung bình                           B. tuyệt vời                              C. yếu                                          D. biến hóa

  Thông tin: In evolution this problem was solved by the lower eye "moving” around the other side. We see this process of moving around enacted in the development of every young bony flatfish.

  Tạm dịch: Trong tiến hóa vấn đề này đã được giải quyết bằng việc mắt dưới "di chuyển" xung quanh bên phía còn lại. Chúng ta có thể thấy quá trình di chuyển này đã được phổ biến trong sự phát triển của tất cả các cá thể cá thân bẹt xương trẻ.

  => Từ giọng điệu của tác giả ta suy ra khả năng này của cá bẹt rất tuyệt vời.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>