AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The author mentions skates and rays as examples of fish that _______.

  • A. have spread horizontally
  • B. become asymmetrical
  • C. resemble sharks
  • D. appear to fly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tác giả đề cập đến cá đuối quạt và cá đuối là những ví dụ về cá _______.

  A. trải rộng theo chiều ngang B. trở nên bất đối xứng C. giống với cá mập D. có vẻ có thể bay

  Thông tin: The skates and rays, relatives of the sharks have become flat in what might be called the obvious way. Their bodies have grown out sideways to form great “wings” They look as though they have been flattened but have remained symmetrical and “the right way up”.

  Tạm dịch: Cá đuối quạt và cá đuối, họ hàng của cá mập đã trở nên dẹt theo một cách có thể được gọi là rõ ràng. Cơ thể của chúng đã phát triển ngang để tạo thành những "đôi cánh" lớn. Chúng trông như thể chúng đã được làm phẳng nhưng vẫn cân đối và "phát triển đúng cách".

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA