YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Mary and her friend, Ann is at the café.

  Mary: “Would you like matcha ice-cream or caramen with jam?

  Ann: “_______.”

  • A. I like eating them all.
  • B. Yes, I’d love two
  • C. It doesn’t matter
  • D.  Neither is fine. They are good.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Hội thoại giao tiếp

  Giải thích:

  Mary và bạn của cô ấy, Ann, đang ở trong một quán cà phê.

  Mary: “Bạn muốn dùng kem trà xanh hay caramen với mứt?

  Ann: “ _______.”

  A. Mình muốn ăn hết tất cả                                                     B. Ừ, mình muốn cả hai

  C. Không quan trọng/ Cái nào cũng được                       D. Cả hai đều không ổn. Chúng đều ngon.

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>