RANDOM
 • Câu hỏi:

  Peter _______ opened the door of cellar, wondering what he might find.

  • A. cautious
  • B. cautiously
  • C. cautional
  • D. cautionally

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng, từ loại

  Giải thích:

  Trước động từ “opened” cần một trạng từ.

  cautious (adj): thận trọng, cẩn thận

  cautiously (adv): thận trọng, cẩn thận

  Không có hai từ “cautional” và “cautionally”.

  Tạm dịch: Peter cẩn thận mở cánh cửa hầm, tự hỏi mình có thể tìm thấy gì.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA