AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The mistake in the accounts was not noticed until the figures were re-checked.

  • A. It was not until the mistake in the accounts was noticed that the figures were re-checked.
  • B. Once re-checking the figures, the mistake in the accounts was noticed.
  • C. The mistake in the accounts only came to light when the figures were re-checked. 
  • D. When the figures were re-checked they came to light the mistake in the accounts.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Tạm dịch: Lỗi trong kế toán đã không được nhận thấy cho đến khi các số liệu được kiểm tra lại.

  A. Mãi đến khi lỗi trong kế toán được phát hiện thì số liệu mới được kiểm tra lại.

  B. Khi kiểm tra lại các số liệu, lỗi trong kế toán mới được phát hiện.

  C. Sai lầm trong các tài khoản chỉ được biết đến khi các số liệu được kiểm tra lại.

  D. Khi các số liệu được kiểm tra lại, chúng được biết đến lỗi trong kế toán.

  Câu A, B, D sai về nghĩa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>