YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following Question s.

  Câu hỏi:

  The Dutch are playing the Italian first, and then the Spanish and the Portuguese play.

  • A. Dutch
  • B. Italian
  • C. Spanish
  • D. Portuguese

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  “The Dutch”, “the Spanish”, “the Portuguese” đều là cụm danh từ mang nghĩa số nhiều, do đó “Italian” phải ở dạng số nhiều.

  Italian => Italians

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>