AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following Questions.

  Câu hỏi:

  The factory is fined for discharging dangerous chemicals into the river.

  • A. releasing
  • B. increasing
  • C. decreasing
  • D. keeping

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích: discharge (v): thải

  release (v): phóng thích, thải                              increase (v): tăng

  decrease (v): giảm                                               keep (v): giữ

  => release = discharge

  Tạm dịch: Nhà máy bị phạt vì thải hóa chất nguy hiểm xuống sông.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>