YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Danielle would still be our best defender _____ an accident.

  • A. if she didn’t have
  • B. if she hadn’t
  • C. had she not had
  • D. weren’t she to have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: câu điều kiện loại 2

  Giải thích:

  Cấu trúc: If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V.inf

  Tạm dịch: Danielle sẽ là đối thủ mạnh nhất của chúng ta nếu anh ấy không gặp tai nạn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA