YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following Questions.

  Câu hỏi:

  If you are at a loose end this weekend, I will show you around the city.

  • A. free
  • B. confident
  • C. occupied
  • D. reluctant

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích: at a loose end: rảnh rỗi

  free (adj): rảnh rỗi                                               confident (adj): tự tin

  occupied (adj): bận rộn                                       reluctant (adj): miễn cưỡng

  => occupied >< at a loose end

  Tạm dịch: Nếu cuối tuần này bạn rảnh, tôi sẽ đưa bạn đi tham quan xung quanh thành phố.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA