• Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản?

  • A. Nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước.
  • B. Có xu hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có khuynh hướng dân tộc, dân chủ
  • C. Hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
  • D. Yêu nước, có tinh thần dân tộc chống thực dân pháp và tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC