• Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương chuyển hướng đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là do

  • A. tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi.
  • B. mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt.
  • C. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.
  • D. mặt trận Nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC