• Câu hỏi:

  Những hoạt động cứu nước ban đầu (1911 – 1918) của Nguyễn Tất Thành có ý nghĩa là quá trình

  • A. khảo sát thực tiễn để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn.
  • B. khảo sát lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • C. kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
  • D. tìm hiểu về nước Pháp và chủ nghĩa tư bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC