RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Bài học nào dưới đây được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 -1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

  • A. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
  • B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.
  • C. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
  • D. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>