• Câu hỏi:

  Vai trò quan trọng nhất của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám là

  • A. xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.
  • B. động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.
  • C. tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.
  • D. góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC