• Câu hỏi:

  Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histôn 1 ¾ vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là:

  • A. ADN.
  • B. Nuclêôxôm.
  • C. Sợi cơ bản.
  • D. Sợi nhiễm sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là nuclêôxôm

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC