• Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 8 đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 11730 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài?

  • A. 2n = 8.
  • B. 2n = 24.
  • C. 2n = 48.
  • D. 2n = 46.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số NST môi trường cung cấp = 2n(2x - 1) = 11730 ⇒ 2n = 46

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC