• Câu hỏi:

  Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể:

  • A. Thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.  
  • B. Thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.
  • C. Thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.
  • D. Giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC