• Câu hỏi:

  Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin:

  • A. Dạng histôn.
  • B. Cùng các enzim tái bản.   
  • C. Dạng phi histôn.  
  • D. Dạng histôn và phi histôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần hoá học chính của NST ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin là dạng hitstôn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC