YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của giai đoạn văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc là:

   

  • A.
  • B. Tiếp biến văn hóa Hán để làm giàu cho văn hóa dân tộc.
  • C.
  • D. Giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA