AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các định lệ khuyến khích người đi học như lễ xướng danh, lễ vinh quy bái tổ, lễ khắc tên lên bia tiến sĩ... được triều đình ban hành vào thời kỳ nào?

  • A. Thời Bắc thuộc
  • B. Thời Lý – Trần 
  • C. Thời Hậu Lê
  • D. Thời nhà Nguyễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>