AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” phản ánh quy luật nào của triết lý âm-dương?

  • A. Quy luật về bản chất các thành tố
  • B. Quy luật về quan hệ giữa các thành tố
  • C. Quy luật nhân quả
  • D. Quy luật chuyển hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>