AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dưới ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nền giáo dục Nho học của Việt Nam dần tàn lụi và hoàn toàn chấm dứt vào năm:

  • A. 1898
  • B. 1906
  • C. 1915
  • D. 1919

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>