AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của đồng bào Giẻ (Triêng) ở Tây Nguyên, cồng chiêng là biểu tượng cho:

  • A. Thần Sấm – tính Nam
  • B. Mặt trời – tính Nam
  • C. Mặt trăng – tính Nữ
  • D. Đất – tính Nữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>