AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền văn học chữ viết của người Việt chính thức xuất hiện vào thời kỳ nào ?

  • A. Thời Bắc thuộc
  • B. Thời Lý – Trần
  • C. Thời Minh thuộc
  • D. Thời Hậu Lê 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>