• Câu hỏi:

  Cho các chất sau đây: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2, NaOH và O2. Với điều kiện thích hợp, số chất phản ứng với glucozơ:

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Có 4 chất tác dụng với glucozơ là: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2 và O2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC