• Câu hỏi:

  Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa ?

  • A. nhóm cacboxyl            
  • B. 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl
  • C. nhóm amino    
  • D. nhóm amino và nhóm cacboxyl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH). Công thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC