YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

  • A. HCOOC6H5
  • B. CH3COOC2H5
  • C. HCOOCH3
  • D. CH3COOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  · Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi:

  - Phân tử khối: nếu như không xét đến những yếu tố khác, chất phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

  - Liên kết Hiđro: nếu hai chất có phân tử khối xấp xỉ nhau thì chất nào có liên kết hiđro sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

  - Cấu tạo phân tử: nếu mạch càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp.

  · Dãy sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần của các hợp chất có nhóm chức khác nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:

  Axit >  ancol >  amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

  Vậy chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là HCOOCH3.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA