YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sua :

       (a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic

       (b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

       (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

       (d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.

       (e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

  Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) Sai, Hidro hóa glucozơ thu được soritol:

       HOCH2[CHOH]4CHO + H2 → HOCH2[CHOH]4CH2OH (Điều kiện: Ni, nhiệt độ)

  (b) Đúng, Trong dạ dày của các động vật nhai lại như trâu, bò… có chứa enzim xenlulaza có thể làm thủy phân xenlulozơ.

  (c) Sai, Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được dùng để làm thuốc súng.

  (d) Đúng, Do H2SO4 đặc có tính háo nước nên khi cho H2SO4 vào đường saccarozơ thì :

  C12(H2O)11 + H2SO4(đặc) → C(đen) + H2SO4.11H2O

  (e) Đúng, Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

  Vậy có 3 phát biểu đúng là (b), (d) và (e)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA