YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 25 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 25 sách GK Lý lớp 12

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha \({\varphi _2} - {\varphi _1}\)đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược nhau

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc

 \({\varphi _2} - {\varphi _1} = \pm \frac{\pi }{2} + n\pi \)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ của dao động tổng hợp

  •  Hai dao động thành phần cùng pha: biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A1 + A2

\(\ \Delta \varphi = \varphi _2 - \varphi _1 = k2 \pi\) \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = A_1 + A_2\\ \varphi = \varphi _1 = \varphi _2 \end{matrix}\right.\)

  • Hai dao động thành phần ngược pha: biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất và bằng giá trị tuyệt đối của hiệu hai biên độ: A = |A1 - A2|

\(\ \Delta \varphi = \varphi _2 - \varphi _1 = (2k + 1) \pi\) \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = |A_1 - A_2| \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \varphi = \varphi _1 \ neu\ A_1 > A_2 \end{matrix}\right.\)

  • Hai dao động có thành phần có pha vuông góc: \(A = \sqrt{(A_1^2 + A_2^2)}\)

\(\ \Delta \varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON