YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.10 trang 15 SBT Vật lý 12

Giải bài 5.10 tr 15 sách BT Lý lớp 12

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là : \({x_1} = 6\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{4}} \right)\left( {cm} \right){\mkern 1mu} = 6\cos \left( {\omega t - \frac{{5\pi }}{{12}}} \right)cm\) . Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xem giản đồ Fre-nen (H.5.6G)

\(\left| {\overrightarrow {{A_1}} } \right| + \left| {\overrightarrow {{A_2}} } \right| = 6{\mkern 1mu} cm \Rightarrow {\rm{\Delta }}COD{\mkern 1mu} \) cân

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\widehat {COB} = {\varphi _2} + \left| {{\varphi _1}} \right| = \frac{{5\pi }}{{12}} + \frac{\pi }{4} = \frac{{2\pi }}{3}}\\ {}&{ \Rightarrow \widehat {COD} = \frac{\pi }{3}} \end{array}\)

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\varphi = {\varphi _2} - \frac{\pi }{3} = \frac{{5\pi }}{{12}} - \frac{\pi }{3} = \frac{\pi }{{12}}}\\ {}&{\left| {\vec A} \right| = \left| {\overrightarrow {{A_1}} } \right| = \left| {\overrightarrow {{A_2}} } \right|} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.10 trang 15 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF