ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 14 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1

Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp kết quả theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

\(\begin{array}{l}
A = \frac{2}{3} + \frac{3}{4}.\left( {\frac{{ - 4}}{9}} \right)\\
B = 2\frac{3}{{11}}.1\frac{1}{{12}}.\left( { - 2,2} \right)\\
C = \left( {\frac{3}{4} - 0,2} \right)\left( {0,4 - \frac{4}{5}} \right)
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
A = \frac{2}{3} + \frac{3}{4}.\left( {\frac{{ - 4}}{9}} \right)\\
 = \frac{2}{3} + \frac{{ - 1}}{3} = \frac{1}{3}\\
B = 2\frac{3}{{11}}.1\frac{1}{{12}}.\left( { - 2,2} \right)\\
 = \frac{{25}}{{11}}.\frac{{13}}{{12}}.\frac{{ - 22}}{{10}}\\
 = \frac{{5.5.13.11.\left( { - 2} \right)}}{{11.12.5.2}} = \frac{{ - 65}}{{12}}\\
C = \left( {\frac{3}{4} - 0,2} \right)\left( {0,4 - \frac{4}{5}} \right)\\
 = \left( {\frac{3}{4} - \frac{1}{5}} \right)\left( {\frac{2}{5} - \frac{4}{5}} \right)\\
 = \left( {\frac{{15}}{{20}} - \frac{4}{{20}}} \right).\frac{{ - 2}}{5}\\
 = \frac{{11}}{{20}}.\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 11}}{{50}}
\end{array}\)

Ta có: \(\frac{{ - 65}}{{12}} < \frac{{ - 11}}{{50}} < \frac{1}{3}\)

Vậy B < C < A

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 9 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1