Bài tập 4 trang 134 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 134 sách GK Toán GT lớp 12

Tính |z| với:

a)\(\small z=-2+i\sqrt{3}\);                         b) \(\small z=\sqrt{2}-3i\)

c) \(\small z = -5\);                                     d) \(\small z=i\sqrt{3}\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp:

Số phức \(z = a + bi\)  (\(a,b\in\mathbb{R}\)).  Môđun của số phức \(z\), kí hiệu \(\left | z \right |\) được xác định bởi công thức \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} .\)

Lời giải:

Câu a:

 \(\small \left | z \right |=\dpi{80} \sqrt{(-2)^{2}+(\sqrt{3})^{2}}=\sqrt{7}\).            

Câu b:

 \(\left | z \right |= \sqrt{(\sqrt{2})^{2}+(-3)^{2}}=\sqrt {11}\) .

Câu c:

 \(\left | z \right |=\sqrt{(-5)^{2}}=5\).                                         

Câu d:

\(\left | z \right |=\sqrt{(\sqrt{3})^{2}}=\sqrt 3\). 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 134 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ