ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 10 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tỉ số thể tích của khối chóp O.A'B'C'D' và khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng:

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{3}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)

(D) \(\frac{1}{6}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

\(\frac{V_{O.A'B'C'D'}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}}=\frac{\frac{1}{3}S.h}{S.h}=\frac{1}{3}\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1