Bài tập 9 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 28 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB'D' và khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng:

(A) \(\frac{1}{2}\)

(B) \(\frac{1}{3}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)

(D) \(\frac{1}{6}\)

Gợi ý trả lời bài 9

\(V_{ACB'D'}=V_{ABCD.A'B'C'D'}-V_{C.B'C'D'}-V_{D'.ACD}-V_{B'.ABC}-V_{A.A'B'D}\) 

\(=V_{AABCD.A'B'C'D'}-\frac{4}{6}V_{ABCD.A'B'C'D'}=\frac{1}{3}V\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 28 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo bo
  Bài 1.56 (SBT trang 45)

  Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng vectơ \(\overrightarrow{v}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\) không phụ thuộc vào vị trí của điểm M. Hãy xác định điểm D sao cho \(\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{v}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly
  Bài 1.55 (SBT trang 45)

  Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right|\)

  Chứng minh rằng \(OM=\dfrac{1}{2}AB\), trong đó O là trung điểm của AB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh
  Bài 1.54 (SBT trang 45)

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF = FC. BE cắt trung tuyến AM tại N. Tính \(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{MN}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 1.53 (SBT trang 45)

  Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu
  Bài 1.52 (SBT trang 45)

  Cho lục giác đều ABCDEF và M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng :

                              \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{ME}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MF}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 1.49 (SBT trang 45)

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và CD. Nối AF và CE, hai đường này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N. Chứng minh \(\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{NB}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Mot thua rương hình thang co day lon 28m va day be la 22m chiêu cao bang 3/5tong hai day .ngươi ta trong lua trên thua rương cu 100m vương thu hoạch đươc 65kg thóc .hoi trên thua rương do ngươi ta thu được bao nhiêu kg thoc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 1.36 (Sách bài tập - trang 39)

  Cho hai đường tròn có cùng tâm O, bán kính lần lượt là R và r (R > r). A là một điểm thuộc đường tròn bán kính r. Hãy dựng đường thẳng qua A cắt đường tròn bán kính r tại B, cắt đường tròn bán kính R tại C, D sao cho CD = 3AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài I.9 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

  Cho đoạn thẳng MN = 14 cm, điểm P nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, điểm Q nằm giữa hai điểm P, N sao cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR bằng :

  (A) 10cm                     (B) 4cm                           (C) 3cm                       (D) 2cm

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn
  Bài I.8 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

  Cho đoạn thăng MN = 10 cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng :

  (A) 5cm                    (B) 4cm                              (C) 3cm                           (D) 2cm

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
  Bài I.7 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

  Trên tia Oz, vẽ hai đoạn thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi U và V tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng UV bằng :

  (A) 6cm                      (B) 5cm                       (C) 4cm                        (D) 1cm

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh
  Bài I.6 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

  Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳn MN , NP. Biết MN = 3cm, NP = 7cm. Khi đó độ dài của đoạn EF bằng :

  (A) 4cm                       (B) 5cm                 (C) 3,5cm                              (D) 2cm

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài I.4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 139)

  Hai tia trùng nhau nếu 

  (A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng

  (B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc

  (C) chúng có hai điểm chung

  (D) chúng có rất nhiều điểm chung

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • cuc trang
  Bài I.3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

  Với ba điểm phân biệt M, N, P thẳng hàng thì :

  (A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P

  (B) Điểm M và điềm N luôn nằm khác phía đối với điểm P

  (C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M

  (D) Hai điểm luôn nằm về phía đối với điểm còn lại

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài I.2 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

  Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước ?

  (A) 1                    (B) 5                            (C) 10                             (D) Vô số

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • na na
  Bài I.1 (Sách bài tập - tập 1 - trang 138)

  Quan sát hình bs 6

  (A) đường thẳng d đi qua điểm T

  (B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T

  (C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T

  (D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T

  Hãy chọn phương án đúng ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  Bài 13 (Sách bài tập trang 37)

  Giải phương trình sau :

               \(3\sin x-4\cos x=1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai
  Đề kiểm tra - Đề 1 - Câu 2 (Sách bài tập trang 23)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy là điểm H sao cho : 

                                  \(\overrightarrow{AH}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC};SH=\dfrac{4}{3}a\)

  a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD

  b) Gọi AI là đường cao của tam giác ASC. Chứng minh rằng I là trung điểm của SC và tính thể tích khối tứ diện ABSI ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 1.35 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

  Cho tứ diện đều ABCD. Gọi (H) là hình bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện đều đó. Tính tỉ số : \(\dfrac{V_{\left(H\right)}}{V_{ABCD}}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La
  Bài 1.34 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

  Cho hai đường thẳng AB và CD chéo nhau, AC là đường vuông góc chung của chúng. Biết AC = h, AB = a, CD = b và góc giứa hai đường thẳng AB và CD bằng \(60^0\). Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 1.31 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

  Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng
  Bài 1.28 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

  Hình được tạo thành từ hình lập phương ABCD.A'B'C'D' khi ta bỏ đi các điểm trong của mặt (ABCD) có phải là một hình đa diện không ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 1.25 (Sách bài tập trang 21)

  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC=AA'.

  Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho a/b =b/c = c/a và a + b + c khác 0 . Tính a3b2c1930 / a1935

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam tác đều cạnh a. Hình chiếu của A' lên (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60o.Thể tích khối lăng trụ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn

  Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại A AB = a AC = 2A mặt phẳng SBC vuông góc với đáy hai mặt phẳng SAB và SAC cùng  tạo với đáy 1 góc 60 độ. tính thể tích SABC theo a

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Dương Hảo

  cho khối chóp S.ABCD trong đó SABCD là tứ diện đều cạnh a và ABCD là hình thoi. tính thể tích của khối chóp

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Dương Hảo

  cho khối chóp S.ABCD có đáy SABCD là tứ diện đều cạnh a và ABCD là hình thoi. tính thể tích của khối chóp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Vân Nhi

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S, SA= a căn 3, SB= a. Tính thể ti hs của khối chóp S.ABC bằng:

  A. V= 1/4 a^3

  B. V= 1/6 a^3

  C. V= 1/2 a^3

  D. V= 1/3 a^3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn