Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=ln(3x-x^2) trên đoạn [1/2;2]

bởi hà trang ngày 07/02/2017

Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f(x)=ln(3x-x^2)\) trên đoạn \([\frac{1}{2};2]\)

Câu trả lời (1)

 • f(x) xác định và liên tc trên \(\left [ \frac{1}{2};2 \right ];f'(x)=\frac{3-2x}{3x-x^2}\)
  Với \(x \in \left [ \frac{1}{2};2 \right ]; f'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)
  Có \(f(\frac{1}{2})=ln\frac{5}{4};f(\frac{3}{2})=ln\frac{9}{4};f(2)=ln2\)

  GTLN và GTNN ca f(x) trên \(\left [ \frac{1}{2};2 \right ]\) lần lượt là \(ln\frac{9}{4}, ln\frac{5}{4}\)

  bởi Thu Hang ngày 09/02/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan