YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 168 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 168 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a)  \(y = \frac{x-1}{5x-2}\); 

b)  \(y =\frac{2x+3}{7-3x}\);

c)  \(y =\frac{x^{2}+2x+3}{3-4x}\);

d)  \(y =\frac{x^{2}+7x+3}{x^{2}-3x}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Áp dụng công thức: \(\left ( \frac{u}{v} \right )'=\frac{u'v-uv'}{v^2},(v(x) \ne 0)\).

Câu a:

\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {x - 1} \right)'.\left( {5x - 2} \right) - \left( {x - 1} \right).\left( {5x - 2} \right)'}}{{{{\left( {5x - 2} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{5x - 2 - \left( {x - 1} \right).5}}{{{{\left( {5x - 2} \right)}^2}}} = \frac{3}{{{{\left( {5x - 2} \right)}^2}}}
\end{array}\)

Câu b:

 \(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {2x + 3} \right)'.\left( {7 - 3x} \right) - \left( {2x + 3} \right).\left( {7 - 3x} \right)'}}{{{{\left( {7 - 3x} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{2\left( {7 - 3x} \right) - \left( {2x + 3} \right).\left( { - 3} \right)}}{{{{\left( {7 - 3x} \right)}^2}}} = \frac{{23}}{{{{\left( {7 - 3x} \right)}^2}}}
\end{array}\)

Câu c:

 \(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {{x^2} + 2x + 3} \right)'.\left( {3 - 4x} \right) - \left( {{x^2} + 2x + 3} \right).\left( {3 - 4x} \right)'}}{{{{\left( {3 - 4x} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{\left( {2x + 2} \right).\left( {3 - 4x} \right) - \left( {{x^2} + 2x + 3} \right).\left( { - 4} \right)}}{{{{\left( {3 - 4x} \right)}^2}}} = \frac{{ - 2\left( {2{x^2} - 3x - 9} \right)}}{{{{\left( {3 - 4x} \right)}^2}}}
\end{array}\)

Câu d:

\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {{x^2} + 7x + 3} \right)'.\left( {{x^2} - 3x} \right) - \left( {{x^2} + 7x + 3} \right).\left( {{x^2} - 3x} \right)'}}{{{{\left( {{x^2} - 3x} \right)}^2}}}\\
 = \frac{{\left( {2x - 7} \right).\left( {{x^2} - 3x} \right) - \left( {{x^2} + 7x + 3} \right).\left( {2x - 3} \right)}}{{{{\left( {{x^2} - 3x} \right)}^2}}} = \frac{{ - 10{x^2} - 6x + 9}}{{{{\left( {{x^2} - 3x} \right)}^2}}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 168 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 168 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5.40 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.41 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.42 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.43 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.44 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.45 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.46 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.47 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.48 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.49 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.50 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.51 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.52 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.53 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.54 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.55 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.56 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.57 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.58 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.59 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.60 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.61 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.62 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.63 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.64 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.65 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.66 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.67 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.68 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.69 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.70 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.71 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.72 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.73 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.74 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.75 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.76 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.77 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.78 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.79 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.80 trang 211 SBT Toán 11

Bài tập 5.81 trang 211 SBT Toán 11

Bài tập 28 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 29 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 30 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 31 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 32 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 33 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 34 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 35 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 36 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 37 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 38 trang 213 SGK Toán 11 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON