YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 8 tr 169 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giải bất phương trình \(f'(x) > g'(x)\), biết rằng:

a) \(f(x) = x^3 + x - \sqrt{2}, g(x) = 3x^2 + x + \sqrt{2}\) ;

b)  \(f(x) = 2x^3 - x^2 + \sqrt{3}, g(x) = x^3 +\frac{x^{2}}{2}-\sqrt{3}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phương pháp:

  • Tính đạo hàm f'(x), g'(x).
  • Giải bất phương trình f'(x)>g'(x).
  • Để giải bài tập này các em cần ôn lại các phương pháp giải bất phương trình đã học ở lớp 10.

Lời giải:

Ta có lời giải chi tiết câu a, b bài 8 như sau:

Câu a:

Ta có: \(f'(x)=3x^2+1; g'(x)=6x+1.\)

\(\Rightarrow f'(x)>g'(x)\Leftrightarrow 3x^2+1>6x+1\)

\(\Leftrightarrow 3x^2-6x>0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x>2\\ x<0 \end{matrix}\)

Câu b:

Ta có \(f'(x)=6x^2-2x; g'(x)=3x^2+x\)

\(\Rightarrow f'(x)>g'(x)\Leftrightarrow 6x^2-2x>3x^2+x\)

\(\Leftrightarrow 3x^2-3x>0\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x>1\\ x<0 \end{matrix}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 6 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5.40 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.41 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.42 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.43 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.44 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.45 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.46 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.47 trang 207 SBT Toán 11

Bài tập 5.48 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.49 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.50 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.51 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.52 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.53 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.54 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.55 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.56 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.57 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.58 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.59 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.60 trang 208 SBT Toán 11

Bài tập 5.61 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.62 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.63 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.64 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.65 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.66 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.67 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.68 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.69 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.70 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.71 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.72 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.73 trang 209 SBT Toán 11

Bài tập 5.74 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.75 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.76 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.77 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.78 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.79 trang 210 SBT Toán 11

Bài tập 5.80 trang 211 SBT Toán 11

Bài tập 5.81 trang 211 SBT Toán 11

Bài tập 28 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 29 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 30 trang 211 SGK Toán 11 NC

Bài tập 31 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 32 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 33 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 34 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 35 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 36 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 37 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 38 trang 213 SGK Toán 11 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON