Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

e) NH2-[CH2]10COOH.

Gợi ý trả lời bài 4

Các phản ứng a, b, c là các phản ứng trùng hợp, d,e là các phản ứng trùng ngưng:

Câu a:

\(nCH_{3}-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-CH(CH_{3})-CH_{2}-)_{n}\)

Câu b:

\(nCH_{2}=CCl-CH=CH_{2}\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-CH_{2}-CCl=CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu c:

\(nCH_{2}=C(CH_{3})-CH=CH_{2}\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ }\) \((-CH_{2}-C(CH_{3}) = CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu d:

\(nCH_{2}OH-CH_{2}OH+m-HOOC-C_{6}H_{4}-COOH \xrightarrow[ \ ]{\ t^0, \ xt \ }\) \((-O-CH_{2}-CH_{2}-O-OC-C_{6}H_{4}-CO-)_{n}\)

Câu e:

\(nNH_{2}-[CH_{2}]_{10}-COOH \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-NH-[CH_{2}]_{10}-CO-)_{n}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • ngọc trang

     Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? 

    Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời