YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 64 sách GK Hóa lớp 12

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

e) NH2-[CH2]10COOH.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Các phản ứng a, b, c là các phản ứng trùng hợp, d,e là các phản ứng trùng ngưng:

Câu a:

\(nCH_{3}-CH=CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-CH(CH_{3})-CH_{2}-)_{n}\)

Câu b:

\(nCH_{2}=CCl-CH=CH_{2}\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-CH_{2}-CCl=CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu c:

\(nCH_{2}=C(CH_{3})-CH=CH_{2}\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ }\) \((-CH_{2}-C(CH_{3}) = CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu d:

\(nCH_{2}OH-CH_{2}OH+m-HOOC-C_{6}H_{4}-COOH \xrightarrow[ \ ]{\ t^0, \ xt \ }\) \((-O-CH_{2}-CH_{2}-O-OC-C_{6}H_{4}-CO-)_{n}\)

Câu e:

\(nNH_{2}-[CH_{2}]_{10}-COOH \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } (-NH-[CH_{2}]_{10}-CO-)_{n}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 64 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON