ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 13 Đại cương về polime

Mời các em cùng hoàn thành bài Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 13 Đại cương về polime xoay quanh khái niệmphân loạiđặc điểm cấu tạo và tính chất của Polime. Các câu hỏi đề cập đến tên gọi, công thức của một số polime cũng như phản ứng trùng hợp, trùng ngưng,...

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. polivinyl clorua. 
  • B. polietilen.
  • C. polimetyl metacrylat
  • D. polistiren.
  • A. Hexancloxiclohexan      
  • B. Poliamit của axit \(\omega\)- aminocaproic
  • C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin           
  • D. Polieste của axit adipic và etylen glycol
   
   
  • A. 4.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.
  • A. 10000
  • B. 8000
  • C. 9000
  • D. 7000
  • A. 70% và 23,8g
  • B. 85% và 23,8g
  • C. 77,5% và 22,4g
  • D. 77,5% và 21,7g
 • Câu 6:

  Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

  • A. trùng hợp.   
  • B. thủy phân.  
  • C. xà phòng hoá.  
  • D. trùng ngưng.
 • Câu 7:

  Chất nào sau đây khống có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

  • A. propen  
  • B. stiren    
  • C. isopren   
  • D. toluen
 • Câu 8:

  Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) ?

  • A. PE 
  • B. amilopectin    
  • C. PVC    
  • D. nhựa bakelit
 • Câu 9:

  Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit terephtalic với chất nào saụ đây ?

  • A. etylen glicol    
  • B. etilen    
  • C. glixerol   
  • D. ancol etylic
 • Câu 10:

  PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây ?

  • A. vinyl clorua  
  • B. acrilonitrin  
  • C. propilen  
  • D. vinyl axetat
 • Câu 11:

  Trong số các polime sau : nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất thuộc loại polime tổng hợp là

  • A. (1), (2), (3), (5).  
  • B. (1). (2), (4), (5).
  • C. (2), (3), (4). (5).   
  • D. (1), (2), (3), (4).
 • Câu 12:

  Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. số polime tổng hợp trong dãy là

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 13:

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp ?

  • A. etan, etilen, toluen    
  • B. propilen, stiren, vinyl clorua
  • C. propan, etilen, stiren   
  • D. stiren, clobenzen, isopren
 • Câu 14:

  Phát biểu nào sau đây sai ?

  • A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi.
  • B. Hầu hết các polime tan trong nước và trong dung môi hữu cơ.
  • C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.
  • D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên.
 • Câu 15:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

  • A. 1,80.  
  • B. 2,00.  
  • C. 0,80.   
  • D. 1,25.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1